دفترچه یادداشت و خودکار
دفتر مجموعهای از کاغذهای متّصل به یکدیگر است که در آن مینویسند. در فرهنگ عمید آمده است : "دستهٔ کاغذ تهدوزی شده به شکل کتاب که در آن مطالب و اشعار یا حسابها را بنویسند ." به آن کتابچه یا جزوه نیز گفته میشود و به عربی نیز دفتر گفته میشود و جمع آن دفاتر میباشد. خودکار یک ابزار نوشتاری نوین است. خودکار دارای یک لولهٔ درونی است دارای جوهر چسبناکی که با چرخش گوی کوچک فلزی (۰٫۷ میلیمتر تا ۱٫۲ میلیمتر در قطر) از جنس برنج، فولاد یا تنگستن کربید در نوک آن، در زمان استفاده توزیع میشود. خودکار یکی از انواع قلم میباشد.
نظرات کاربران
UserName