زنگ فلزی
صداها امواجی در هوا هستند. ما به این دلیل صداها را میشنویم که گوش ما به این موجها حساس است. یکی از انواع موجهای صوتی که تشخیص آن بسیار ساده است، صدایی کوتاه و ناگهانی مانند صدای کف زدن است. امواج صوتی دیگر رویدادهای طولانیتری هستند و بهعنوان نمونهای از آنها میتوان به صدای یک زنگوله اشاره کرد. زمانی که یک زنگوله را به صدا در میآورید، پس از ضربهٔ اولیه، صدا به شکل ادامهٔ زنگ زنگوله بهوجود میآید. زمانی که زنگوله هنوز زنگ میزند، با سرعت خاصی (بسامد) نوسان میکند و باعث میشود که هوای اطرافش با همان سرعت به ارتعاش درآید. این باعث میشود که امواج هوا از زنگوله با سرعت صوت به حرکت درآیند. زمانی که این موج به گوش شما میرسد، فشار اندکی به پردهٔ گوش شما وارد میکند که باعث میشود که پردهٔ گوش بلرزد و شما صدای آن را بشنوید.
نظرات کاربران
UserName