آسیاب دستی
آسیاب وسیلهای بودهاست که در گذشته برای خرد کردن دانههایی مانند گندم از آن استفاده میشدهاست. آسیاب دارای دو سنگ آسیاب است که یک سنگ ثابت و سنگ دیگر متحرک است. با حرکت سنگ دوم دانههایی که توسط روزنی بین این دو سنگ هدایت شدهاند، خرد میشوند. برای حرکت دادن سنگ متحرک از نیروی انسان، حیوانات، آب یا باد استفاده میشدهاست.
نظرات کاربران
UserName