پارچ سفال
پارچ ظرفی است برای توزیع و ریختن مایعات خوراکی مانند آب در ظروف دیگر (مثل لیوان). در گذشته معمولاً از مس یا سفال ساخته میشد. ابریق (معرب آبریز) گونهای خاص از همین وسیلهاست. امروزه پارچهای فیلتر دار با قابلیت تصفیه آب تولید و عرضه میشوند.
نظرات کاربران
UserName