ظرف چینی داخل ظرف حصیری
چینی نوعی ظرف شکستنی از گِل است که آن را به طرز مخصوصی سازند و در کوره میپزند. چینی سفالینهای لطیف است که آن را نخست در چین میساختند، اما امروز در همه جا سازند و بدان نام چینی دهند. این ظروف گونهای از ظروف سفالین هستند که منقش بوده و از خاکی مخصوص تهیه میشوند، و سپس بر آن لعاب میدهند. سرامیکهای چینی کارهای هنری از دوران سلسلههای چین است که تا کنون توسعه یافتهاست. چین به طور گستردهای دارای مواد مورد نیاز برای ساخت سرامیکها میباشد.
نظرات کاربران
UserName