دندان مصنوعی
دندان برساخته یا دندان مصنوعی، یک اندام مصنوعی (برسازه) است. منظور از پروتز یا برسازی در دندانپزشکی، دندانهای مصنوعی میباشند و شامل چهار دسته اند: 1- دندان برساختهٔ ثابت 2- دندان برساختهٔ کامل 3- پروتز پارسیل دندان 4- برسازی درونکاشت دندانی . برساختهٔ ثابت به پروتزی اطلاق میگردد که بر روی دندان یا دندانهای پایه -که قبلا برای این کار تراش خوردهاند- سیمان شده و ثابت میگردد. برساختهٔ کامل در فرد کاملاً بیدندان استفاده میشود، و به دست دندان مشهور است. برساختهٔ پارسیل در بیمارانی کاربرد دارد که در حد میانهٔ برساختهٔ ثابت و کامل قرار دارند؛ یعنی بیدندان نیستند ولی به عللی همچون وسعت یا تعدد نواحی بیدندانی یا عوامل اقتصادی یا سایر علل امکان دریافت درمان برساختهٔ ثابت را نیز ندارند. این نوع برساختهٔ چارچوبی فلزی دارد که با زوائدی نیروهای جونده را میان دندانها و نیز لثه پخش میکنند.
نظرات کاربران
UserName