والپیپر آبی
رنگ آبي حالت خنک کنندگي سيستم انرژي را دارد و به طور کلي رنگي است که حالت آرام بخشي و استراحت دهندگي را دارد. این رنگ با ميزان استفاده اکسيژن در بدن در ارتباط است. اين رنگ به شدت حالت گندزدايي و ميکروب کشي داشته و بدن انسان به کمک اين رنگ ميتواند تمامي ناراحتيهاي مربوط به آشفتگي روحي، ناملايمات رواني، افسردگي و ناراحتيهاي ذهني را از بين ببرد. رنگ آبي آسماني و انرژي موجود در آن باعث ميشود که تمامي شرايط موثر و منفي که که مغز را دچار خود ميسازد، از بين بروند.
نظرات کاربران
UserName