برخورد سیارات
سیاره، به جسمی فضایی با جرم بسیار زیاد گفته میشود که گرد یک ستاره در گردش باشد و خود نیز ستاره نباشد. بنا بر تعریف ۲۴ اوت ۲۰۰۶ (میلادی) اتحادیه بینالمللی اخترشناسی سیاره در منظومه شمسی جرمیست که: 1- در مداری به دور خورشید در گردش باشد. 2- آن قدر جرم داشته باشد که گرانش خودش بر نیروهای پیوستگی جسم صلب آن غلبه کند. یعنی در تعادل هیدرواستاتیک باشد و شکلش نیز تقریباً مدور باشد. 3- توانسته باشد که مدار خود را از اجرام اضافه بزداید. جرمی که تنها سازگار با دو شرط اول باشد و یک ماه (قمر) هم نباشد سیاره کوتوله تعریف شدهاست.
نظرات کاربران
UserName