میز کار مهندسی با وسایل
مهندسی (به فارسی افغانستان: انجینیری) روش و حرفهٔ کاربرد علوم فنی میباشد که با استفاده از قوانین طبیعت و منابع فیزیکی به ساخت و طراحی مواد، ساختارها، ماشینها، ابزار و سیستمها و یا پردازشها میانجامد. شخصی که در رشته مهندسی تحصیل کردهاست را مهندس مینامند.
نظرات کاربران
UserName