نمایی از آسمان، بالن و جنگل
خداوند در قرآن میفرماید : آسمانها را بى هیچ ستونى که آن را ببینید، آفرید و در زمین، کوه هاى استوار بیفکند تا [مبادا زمین ] شما را بجنباند، و در آن از هرگونه جنبنده اى پراکنده گردانید، و از آسمان آبى فرو فرستادیم و از هر نوع [گیاه ] نیکو در آن رویانیدیم. لقمان: 10.
نظرات کاربران
UserName