گلبرگهای قرمز گل
گُلبَرگ از جمله قسمتهای گل است. دومین حلقه گل مرکب است از قطعاتی به نام گلبرگ. در نوعی طبقهبندی قدیمیتر گیاهشناسی (ردهبندی طبیعی) گیاهان گلدار دولپهای را به سه گروه بیگلبرگان، جداگلبرگان و پیوستهگلبرگان تقسیم میکردند. گویند پیامبر اسلام به عطر گل سرخ علاقه وافر داشتند و آن را زیاد استعمال می فرمودنداکنون نیز عطر و گلابی که از گل سرخ تهیه می کنند، در مجالسی با ختم صلوات مصرف می کنند.عمده قسمتهای مورد استفاده این گیاه گلها و میوه های آن می باشد ..گلبرگها و میوه های گل سرخ ، کمی قابض بوده و از این رو آن را به عنوان داروی قابض ملایم به کار می برند.
نظرات کاربران
UserName