تابلوی شناسایی یک کوچه در چین
معماری منحصر به فرد چین ، بخش مهمی از تمدن درخشان چین می باشد و با معماری غربی و اسلامی سه سیستم بزرگ معماری دنیا را تشکیل می دهد. معماری چین یگانه سیستم معماری در جهان است که ترکیب بندی چوبی عمده آن میباشد که تجلی بخش عمیق اصول اخلاقی چینی ها و دیدگاه های زیبائی، ارزش و طبیعت است. امروز معماری معاصر چین همزمان با حفظ سبک سنتی خود از ویژگی های هنری غرب نیز استفاده نموده و آنرا با خصوصیات چین توام ساخته و به پیشرفتهای مداوم دست یافته است.
نظرات کاربران
UserName