سر در یک ساختمان در چین
بناهای مسکونی چین که اساسی ترین نوع ساختمانی محسوب میشود، به الحاظ زمان پیدایش زودتر از دیگر ساختمانها و از لحاظ پراکندگی گسترده ترین و ازلحاظ تعداد بیشترین ساختمانها می باشد. بانظرداشت تفاوت شرایط طبیعی و انسانی نواحی مختلف چین ، خانه های مسکونی متنوع و گوناگون ساخته شده است.
نظرات کاربران
UserName