آبشار مصنوعی و قایقرانی
آبشار یکی از پدیدههای زمینشناسی است که در آن آب یک نهر یا رودخانه از یک فلات یا ارتفاع با سرعت زیاد به پایین یک دره یا دامنه میریزد. مرتفعترین آبشار جهان به نام اَنجل، در ونزوئلاست، رود کارائو از ارتفاع ۹۷۹ متری، از روی فلاتی مرتفع که از سنگهای سخت ساخته شده، به پایین میریزد. قایقرانی نوعی ورزش و سرگرمی است که با انواع متفاوتی از قایق در رشتههای قایقرانی آبهای آرام، کانو پولو، راندن قایق اژدها، راندن قایق بادبانی، قایقرانی آبهای خروشان و روئینگ انجام میشود. کایاک نوعی قایق است که اسکیموها با آن در دریای شمال و کشورهای اطراف قطب شمال رفت و آمد میکنند. راندن کایاک امروزه جزو یکی از بازیهای المپیک است و به عنوان یک رشتهی ورزشی شناخته شده است. قایق کایاک با پاروی دوکفه، در حالی که قایق ران در وضعیت نشسته قرار دارد، هدایت میشود . قایق رانان قایقهای کانوی کانادایی نیز با پاروهای تک کفه و در وضعیت زانو زده قایقهای خود را به جلو سوق می دهند . پاروها تحت هیچ شرایطی بر روی قایقها متص
نظرات کاربران
UserName