صندلی پارک

صَنْدَلی یا سَنْدَلی (به فارسی افغانستان: چَوکی) از اثاث است و برای نشستن بکار میرود. صندلی معمولاً نشیمن و پشتی و چهارپایه و گاه دو دسته دارد. لغتنامهٔ دهخدا به نقل از محمد تقی بهار این واژه را از دستهٔ لغاتی شمردهاست که از روسی یا اتریشی و غیره به زبان فارسی وارد شدهاند. بوستان یا پارک به فضایی از پیش تعیینشده گویند که ارائهدهندهٔ تسهیلات تفریحی و یا حفاظت از منابع طبیعی است. برخی پارکها شهری و در مساحتهای بسیار کوچک، و برخی دیگر وسعتهای فراکشوری دارند.

نظرات کاربران
UserName