آدمک نمادین
آدمکهای نمادین کیف به دست که در حال رقابت میباشند و نفر جلویی آنها با رنگ قرمز مشخص شده است.
نظرات کاربران
UserName