آدمک نمادین
جمعیتی از آدمکهای نمادین که به شکل یک فلش ایستاده اند و نفر جلویی آنها قرمز رنگ میباشد.
نظرات کاربران
UserName