آدمک نمادین
دو آدمک نمادین در اتاق و کنار میز آدمک رئیس که یکی از آنها در حال امضای قرارداد میباشد.
نظرات کاربران
UserName