عبور ماشین ها از روی پل
عکسی هنری که هنگام طلوع صبح گرفته شده که با توجه به نور آن هنگام و حرکت سریع ماشین ها تصویر زیبایی به وجود آمده
نظرات کاربران
UserName