پالايشگاه
با اختراع اتومبیل پالایشگاهها به سمت تولید بنزین و سوخت دیزل هدایت شدند که تا به امروز به عنوان اصلیترین فرآورده پالایشگاه شناخته میشوند. پس از نیمه دوم قرن بیستم در ایالات متحده سازمانهای محیط زیست قوانین بسیار محدودکنندهای برای احداث پالایشگاههای جدید (از نظر آلودگیهای آب و هوا) و ضع نمودهاند. این شرایط احداث پالایشگاههای جدید در آمریکا را بسیار محدود و پرهزینه کردهاست بطوریکه آخرین پالایشگاه نفت احداث شده در ایالات متحده مربوط به سال ۱۹۷۶ میباشد.
نظرات کاربران
UserName