پالايشگاه


پالایشگاه نفت یک واحد صنعتی است که در آن نفت خام به مواد مفیدتری مانند سوخت جت، سوخت دیزل، بنزین، آسفالت، گاز مایع شده و بسیاری دیگر از فرآوردههای نفتی تبدیل میگردد. پالایشگاههای نفت به طور معمول واحدهای صنعتی بزرگ و درهم پیچیدهای میباشند که در آنها واحدهای مختلف توسط مسیرهای لوله کشی متعددی به هم پیوند داده شدهاند.
نظرات کاربران
UserName