سفره غذا کنار آبشار

تفریح به حالتی گفته میشود که باعث بازگشت شخص به حال تعادل و طبیعی میشود. تفریح فعالیتی است که جز لذت و رضایت آنی و درونی و شادی برای فرد هیچ نتیجه ای ندارد و خود تفریح است که فرد را به انجام آن تشویق می نماید. تفریح به اعمالی گفته میشود که افراد در زمان فراغت انجام میدهند. تفریح به دلیل ماهیتش و تاثیری که بر فرد و اجتماع دارد مفید است پس مسئولین مربوطه باید در افزایش امکانات تفریحی کوشا باشند.

نظرات کاربران
UserName