طاووسی با پر باز
طاووس نام دو گونه از پرندگان است که جنس نر آن پرهای بسیار زیبایی بهویژه در ناحیه دم دارد. این دو گونه عبارتاند از طاووس هندی با نام علمی (Pavo cristatus) و طاووس سبز Pavo muticus. مشخصه اصلی این پرنده داشتن چتری زیبا در جنس نر آن است، که از پرهای دم که بسیار رشد کرده اند بوجود آمده است. این چتر را نباید با دم پرنده که کوتاه، صاف و کاملا قابل رویت است اشتباه نمود.در هر دو جنس تاج روی سر وجود دارد .انواع طاووس ها در جنوب شرقی و جنوب آسیا بسر می برند و به رنگهای آبی، گل باقلایی، سفید و سیاه دیده می شوند. طاووس آبی رنگ،از نظر نقش و نگار و شکل چتر بسیار مورد توجه انسانها می باشد.
نظرات کاربران
UserName