ژیمناستیک
ژیمناستیک (به انگلیسی: Gymnastic) به عنوان یک ورزش فعال دارای سابقهای در حدود ۲۰۰۰ سال میباشد ولی به عنوان یک ورزش رقابتی دارای عمری در حدود ۱۰۰ سال میباشد. تمرینات خاص و اولیه ژیمناستیک در یونان قدیم بوجود آمده و این تمرینات بخشی از آموزشهای نظامی و حرکات بدنی افراد آن زمان به حساب میآمد این حرکات بدنی و تمرینات بدنی به عنوان برنامه مکمل با برنامههای آموزشی کودکان قرار گرفته بود. ژیمناستیک یک ورزش است که حرکات بدن را بر اساس یک آهن هماهنگ و موزون میسازد در حقیقت ژیمناستیک را میتوان به عنوان یک هنر در نظر گرفت مسابقات ژیمناستیک میزان توانایی، قدرت، هماهنگی، انعطاف بدنی افراد را ارزیابی میکند. در تاریخچه زیمناستیک ورزشکاران متعددی وجود دارند که دنیا را با حرکات و اجرای فوق العاده خود تحت تأثیر قرار دادهاند.
نظرات کاربران
UserName