مسابقه شنا
یادگیرندگان شنا، تمرینهای خود را اغلب در استخرهای کم عمق و کناره دریاها شروع میکنند. آنها ابتدا شناور ماندن روی آب و سپس حرکتهای پا را میآموزند و در پایان حرکتهای دست را نیز یاد خواهند گرفت. برای شنا کردن آسان و روان، شناگران در مفاصل اصلیشان، به انعطافپذیری مطلوبی نیاز دارند. شناگران تازه کار باید چگونگی حرکتهای هماهنگ دست با نفس کشیدن را تمرین کنند. شناگران، معمولاً یک یا چند شنا میآموزند.
نظرات کاربران
UserName