منظره طبیعتی سرسبز

امام صادق(ع): زندگی با سه چیز خوش است: هوای پاک، آب فراوان و زمین آماده زراعت تحف العقول، قم، جامعه مدرسین، 1404 هـ . ق، ص 320.

نظرات کاربران
UserName