دارت

ورزش دارت را باید یکی از شاخههای ورزشها و حتی آمادگیهای نظامی دانست که به نوعی آن را یک هنر میدانند: هنر پرتاب دارت. تاریخ نویسان تخمین میزنند که احتمالاً نخستین بار این ورزش که در زمان خود نوعی تفریح هم محسوب میشد، در سدههای میانه در انگلیس آغاز شدهاست، چرا که شواهد و اسناد دقیقی از آن در دسترس نیست و به طور تقریبی به سرنخهایی رسیدهاند که نشان میدهد عدهای این ورزش را به دانش آموزان دوره متوسطه آموزش میدادند که بتوانند با قویتر ساختن عضلههای بازو و ساعد خود نشانهگیری دقیقتری داشته باشند که بعدها حتی در جنگها برای پرتاب کمان و نیزه نیز بسیار مفید بود.

نظرات کاربران
UserName