راکت تنیس
تنیس از ورزشهای المپیک است. در برخی از کشورها به آن تنیس میدانی میگویند تا از ورزش دیگری بنام تنیس شاهی که در سالن و در زمینی با ابعاد متفاوت بازی میشود و همچنین تنیس روی میز (که در برخی کشورها با نام پینگ پنگ) متمایز گردد. این ورزش ابتدا در بریتانیا و بیشتر میان اشرافزادگان رایج شد و سپس به سایر کشورهای انگلیسی زبان رفت و اکنون در همه کشورها بازی میشود.
نظرات کاربران
UserName