اسکی روی برف
اسکی آلپاین نام ورزش و تفریحی است که در آن با اسکی روی تپهها و شیبهای برفدار سر میخورند. در اسکی آلپاین، بر خلاف اسکی شمالی پاشنه پای اسکیباز روی اسکی ثابت است. اسکی آلپاین در بسیاری از کشورها که دارای مناطق کوهستانی و برفگیر هستند رواج دارد. در سالهای اخیر در برخی کشورها پیستهای اسکی مصنوعی درست کردهاند. رشتههای ورزشی مربوط به اسکی آلپاین عبارتند از: 1- مارپیچ کوچک 2- مارپیچ بزرگ 3- اسکی سرعت 4- سوپر جی 5- اسکی ترکیبی
نظرات کاربران
UserName