موج سواری
نرمش و نرم کردن بدن و انجام حرکات کششی، به همراه لباس ورزش های آبی، از جمله امکانات اولیه یک موج سوار است، تا بدن او از ضربات موج ها در امان باشند او بایستی در ابتدا دست ها را کشیده و پاها را پس از آن نرم کند تمامی تمرینات کششی را می توان در ساحل انجام داد و سپس وارد آب شود. پدال زدن از تمرینات اولیه موج سوار است، البته بایستی در ساحل و قبل از ورود به آب بر روی تخته موج سواری آن را انجام دهد تا بتواند تعادل خود را روی تخته، هنگامی که وارد آب می شود حفظ کند.
نظرات کاربران
UserName