نقاشی دیجیتالی غواصی در اقیانوس
غواصی فن شناوری در زیر آب - با یا بدون وسایل تنفس مصنوعی - است. غواصی علاوه بر اینکه کاربردهای صنعتی، پژوهشی، و نظامی دارد، برای ورزش و تفریح هم انجام میشود. تنفس زیر آب با استفاده از هوای فشرده تاریخچهای کوتاه دارد. اما غوص در دریا و سفر به عمق دریا از دیرباز توسط بسیاری از ملل جهان انجام میپذیرفتهاست. گویند که ژرفروی و غواصی که در جنوب ایران آن را صیف و صیافی مینامند به قرنها قبل از میلاد برمیگردد. در دوران خشایارشا، ایرانیان از غواصان برای بیرون کشیدن صندوقچههای طلا و جواهرات کشتیهای غرق شده استفاده مینمودهاند. اینک ورزش غواصی به صورتی همگانی درآمده و به شکل گستردهای در بسیاری از کشورهای جهان فعالیتی مفید، مفرح، لذتبخش و نیز منبع درآمد در صنعت اکوتوریسم شدهاست.
نظرات کاربران
UserName