موج سواری در امریکا
موج سوار باید با انواع مختلف تختهٔ موج سواری آشنا شود چون هریک از آنها کاربردهای مختلفی دارد و هر دریا ویژگی خاص خود را می طلبد. موج سوار برای آشنائی با محیط موج سواری می بایست ساحل و دریای محل موج سواری را خوب شناسائی کرده تا ایمنی و اطمینان از ساحل پیدا کند، که در کدام نقطه از ساحل صخره های خطرناک وجود دارد و یا عمق دریا، در جاهای مختلف چه قدر است.
نظرات کاربران
UserName