موج سواری
رد کردن موج جزو سخت ترین مراحل موج سواری است؛ زیرا به نوآموز فشار زیادی وارد می شود تا بتواند مو ج ها را رد کرده و خود را به پشت مو ج ها برساند. او باید این تمرینات را در ابتدا در موج های کوچک اجرا کند. نوآموز بایستی بداندکه کدام منطقهٔ تختهٔ موج سواری را هنگام رد کردن موج بگیرد، تخته از پای او رها شده و واژگون خواهد گشت؛ لذا بایستی بعد از تمرینات بسیار، روش صحیح گرفتن تخته و موج رد کردن را بیاموزد.
نظرات کاربران
UserName