قایقرانی بادبانی
قایق بادبانی قایقی است که عمدتاً با نیروی باد حرکت میکند و از این نظر گونهای ناو بادبانی است. قایق بادبانی بسته به نوع بدنه و بادبانهای آن، نامهای مختلفی دارد. قایق بادبانی عمدتاً در قایقرانی تفریحی و ورزشی بکار میرود، هرچند کاربردهای نظامی و پژوهشی و تجاری نیز دارد. دینگی: نام گونهای قایق بادبانی کوچک و بدون کابین است.
نظرات کاربران
UserName