موج سواری
ورزشکار موج سوار در تمریناتش اولین چیزی را که باید در نظر بگیرد آشنائی با ساحل و دریا است و نبایستی خود را خسته کند و به اصطلاح انرژی زیادی در موج ها از دست دهد، او باید به دریا نگاه کند و به طرز شکسته شدن موج ها دقت نماید که موج ها از چپ به راست می شکند یا از راست به چپ، این کار را می توان با قرار دادن عمودی تخته مو ج سواری در شن ساحل انجام داد.
نظرات کاربران
UserName