پرتاب موشک
موشَک پرتابهای است که با نیروی واکنش ناشی از خروج گاز (معمولاً ناشی از سوختن سوخت) حرکت میکند. در موشک ماده اکسیدکننده نیز به همراه سوخت حمل میشود و سوختن سوخت در آن نیاز به اکسیژن هوا ندارد. از این دید موشک کاملا شبیه راکت است. تنها تفاوت اساسی موشک و راکت در امکان هدایت موشک پس از پرتاب است. در حقیقت موشک نوعی راکت هدایت شونده میباشد. موشکها از دید سوخت به دو دسته موشک با سوخت مایع و موشک با سوخت جامد بخش میشوند. موشکها بطور کلی به چهار دسته هوا به هوا، هوا به زمین، زمین به هوا و زمین به زمین تقسیم بندی میشوند.
نظرات کاربران
UserName