سربازان در حال خروج از قایق
عملیاتهای نظامی مجموعهای از اقدامات نظامی است که در پاسخ به وضعیتی رو به گسترش انجام میشوند. این اقدامات به صورت یک نقشه یا طرح نظامی تهیه میشوند تا یک اوضاع خاص را به نفع نیروی مربوطه تغییر دهند. عملیاتها به دو شکل رزمی و غیررزمی هستند و معمولاً به دلیل مسائل امنیتی از یک اسم رمز برای اشاره به آنها استفاده میشود. عملیاتهای نظامی را به جای این که با اهداف عملیاتی واقعیشان بشناسند، غالباً با نامی که به آن مشهور شدهاند میشناسند.
نظرات کاربران
UserName