سرباز کشتی
سرباز در معنا کسی است که از جانش در پی آرمانی گذشته و از باختن سرش ابایی نداشته باشد. ولی معنای کاربردی این واژه برای کسی به کار برده میشود که پیشه نظامیگری داشته باشد و در ارتش خدمت کند که بدین معنا سپاهی و لشکری هم میگویند. شغل سربازی به عنوان جزئی از یک گروه نظامی، کهنتر از تاریخ مکتوب است. برخی از تصاویر باقیمانده از روزگار باستان کلاسیک، قدرت و فتوحات رهبران نظامی را به نمایش میگذارند. در عصر حاضر، جنگهای جهانی و درگیریهای بزرگ و بیشمار تغییرات زیادی در شغل سربازی نسبت به دوران باستان به وجود آوردهاند. امپراتوریهای زیادی آمده و رفتهاند؛ دولتها رشد یافته و انحطاط یافتهاند؛ تغییرات اجتماعی هنگفتی رخ دادهاند و نیروهای نظامی همچنان بر روابط بینالملل تسلط دارند. نقش نظام در دنیای کنونی مانند دیگر دورههای تاریخی، نقشی مرکزی است.
نظرات کاربران
UserName