توپ howitzer

تـوپ 105 ميلميتري هوتيزر از پيشرفته ترين و مفيدترين سلاح هاي جنگي جهان ساخت كشور چين است كه در عمليات هاي گوناگون داراي استفاده هاي متعدد است. ايـن نوع توپ داراي وزني سبك ، صدايي كم و قدرت تخريبي زياد است و باز و بسته كردن آن نيز به سهولت انجام مي شود. از آن جا كه قابليت هاي به كارگيري در مكان هاي متفاوت را داراسـت و در انـتقال و باز و بسته كردن هم سلاحي مناسب است ، موجب مي شود تا از توپ 105 مـيليمتري هويتزر به عنوان سلاحي كوبنده و مفيد در عمليات هاي كويري تپه ماهور يا سرزمين هـاي فـاقـد پـسـتـي و بلندي در پياده نظام ياد شود. همچنين از اين سلاح در پاتك هاي سنگين و عمليات هاي نيروي مخصوصي استفاده هاي فراوان مي شود.

نظرات کاربران
UserName