قایقی در حال رفتن داخل ناو انگلیسی
ناو(به انگلیسی: Cruiser) یک نوع کشتی جنگی بزرگ است که به صورت عمده از اواخر سدهٔ نوزدهم تا پایان جنگ سرد کاربرد داشت. نخستین ناوها برای ماموریتهای منفرد و یا حفاظت از ناوگانها به کار میرفت ولی طی سالیان گذشته کاریری این کشتیها بصورت عمده دگرگون شده و امروزه عموماً با ناوشکنها جایگزین شدهاند. از دیدگاه تاریخی ناو به شناورهای کوچکی گفته میشد که میتوانست بدون وابستگی به یک ناوگان ماموریتهای خود را نظیر شبیخون زدن به کشتیهای تجاری دشمن انجام دهد. در اواخر سدهٔ نوزدهم واژه ناو به هرگونه شناوری که توانایی انجام چنین ماموریتی داشت اطلاق میشد و از دهه ۱۸۹۰ تا اواخر ۱۹۵۰ ناوها گونهای از کشتیهای جنگی بودند که از لحاظ پهنا و درازا از رزمناوها کوچکتر و از ناوشکنها بزرگترند. بدلیل اینکه کشتیهای بزرگتر معمولاً در نزدیک پایگاه باقی میماندند در طول این سالیان ناوها بعنوان سلاح دوربرد نیروهای دریایی بهشمار میآمدند و همچنان وظیفه آنها ردیابی و انهدام کاروانهای تدارکاتی و پشتیبانی دشمن بود. در اواخ
نظرات کاربران
UserName