دو ناو محافظ
ناوچه نامی است که برای انواع مختلفی از ناوهای جنگی متفاوت در زمانهای مختلف به کار رفتهاست و به ناوهایی با اندازهها و کاربردهای گوناگون اطلاق میشود. از قرن هیجدهم این نام به نوعی از کشتی که از ship – of – the – link کوچکتر و سریعتر است اطلاق شد و معمولاً برای گشت زنی و اسکورت و نه برای عملیات جنگی به کار میرفت. در مجموعه اصطلاحات نظامی نوین، ناو محافظ ناوی جنگی است برای نیروهای عملیاتی آبی خاکی و همچنین گروههای تدارکات و آماد و به عنوان کشتی محافظ محمولههای تجاری به کار میرود. با این وجود بسیاری از کشتیهایی که ناو محافظ نام دارند به انواع دیگر کشتیها شباهت بسیار زیادی دارند از Corvette گرفته تا destroyer رزمناو یا حتی کشتی جنگی ریشه این تفاوتها مربوط به منطقه ویژگیهای مربوط به کارکرد آنها در صحنه نبرد و معیارها و استانداردهای کشورها است.
نظرات کاربران
UserName