دو تفنگدار دریایی پشت تیربار
مسلسل یا تیربار نوعی سلاح گرم تمام اتوماتیک است که توانایی شلیک پیدرپی دارد. در برخی از ارتشها مسلسلهایی با کالیبر بیشتر از ۲۰ میلیمتر را توپ مسلسل مینامند. برخلاف سلاحهای نیمه اتوماتیک که در آنها برای هر شلیک باید یکبار ماشه را چکاند، در مسلسل تا وقتیکه ماشه کشیده باشد شلیک ادامه دارد. مسلسلها از نظر بزرگی به سه دسته سبک، متوسط (نیمه سبک) و سنگین تقسیم میشوند.
نظرات کاربران
UserName