موشکهای ضد زیردریایی در حال جایگذاری
راکتهای ضد زیردریایی از جمله آخرین تسلیحات ضد زیردریایی هستند. SUBROC آمریکایی، Malafon فرانسوی و MILAS ایتالیایی از جمله موشکهای ضدزیریایی هستند. موشکهای ضد زیردریایی میتوانند خود دارای سر جنگی باشند و مستقیما زیردریایی دشمن را مورد هدف قراردهند و یا اینکه یکی از سلاحهای فوقالذکر را تا محل زیردریایی دشمن حمل کنند. برتری اصلی موشکهای ضدزیردریایی بر اژدر برد بیشتر و سرعت بیشتر آنهاست، همچنین شناسایی اژدر برای زیردریایی دشمن راحتتر است. برتریهایی دیگری نیز وجود دارند که از جملهی آنها این است که موشکها همیشه آماده و در دسترس هستند و آنها را میتوان در هر وضعیت دریایی و هوایی شلیک کرد. در صورتی که Depth Bomb اتمی یا یک اژدر با استفاده از موشک در بالای سر زیردریایی رها شود احتمال شناسایی آن توسط زیردریایی بسیار کم است.
نظرات کاربران
UserName