پاییز

فصل یکی از تقسیمات سال بر اساس تغییر آب و هوا است.گردش زمین به دور خورشید و مایل بودن محور زمین سبب تغییر طول روز و دما میشود و فصلها را بوجود میآورد.فصلها حاصل حرکت انتقالی زمین بدور خورشید و متمایل بودن محور چرخش زمین نسبت به صفحه حرکت انتقالی هستند. متمایل بودن زمین باعث تغییر شدت تابش نور خورشید در طول سال و تغییرات آب و هوا در مناطق قطبی و معتدل میشود.

نظرات کاربران
UserName