کارت تبلیغاتی
یک کارت ویزیت خوب باید به طور ترکیبی نمونه ای از خوش حالتی،سادگی وتاکید بر صرفه جویی و از طرفی حرفه ای باشد. لوگوی تبلیغاتی و نام و نام خانوادگی دارنده آن با موقعیت تخصصی اش، اطلاعات ارتباطی مثل آدرس ایمیل ، تلفن و فکس ، نمونه ای از خدمات شرکت،گاهی نظر به داشتن وب سایت آدرس آن درج میشود و گاهی فقط شامل مواردی میشود که ارتباطات را بیان میکند.
نظرات کاربران
UserName