پرنده ی سفید درآب
اسکلت پرندگان برای پرواز ، سبک و ظریف است. سر ، گرد و دوکی شکل است و استخوانهای جمجمه بهم جوش خوردهاند. آروارههای منقاری بدون دندان را تشکیل میدهند که لایهای از ماده شاخی غشایی ، رویش را میپوشاند. پرده گوش در انتهای مجرای گوش قرار گرفته است. پرندهها فاقد گوش خارجی یا هر گونه زایدهای هستند که مانع از جریان یکنواخت هوا در روی سرشان شود. مهرههای گردن تحرک زیادی به سر میدهند اما در حین پرواز محکم بهم قفل میشوند. در پرندگان دارای قدرت پرواز زایده عمودی استخوان جناغ تکیهگاهی برای عضلات پر قدرت پرواز است.
نظرات کاربران
UserName