اردک وحشی درحال شنا کردن درآب
اردک (از ترکی Ördek)، مرغابی، بت یا سیکا نامی است که معمولاً برای تعدادی از گونههای مرغابی سانان در خانواده پرندگان Anatidae به کار میرود. اردکها به چندین زیرخانواده تقسیم میشوند. مرغابیها اغلب پرندگان آبی هستند که بیشترشان کوچکتر از همخانوادههای غاز و قو هستند. مرغابیها هم در آب دریا و هم در آب شیرین زندگی میکنند.اردک پرندهایست تخمگذار که بیشتر در آب زندگی میکند. گونههای زیادی از اردک در دنیا هستند که هنوز شناخته نشدهاند.این پرنده پرهای چربی دارد تا با تماس به آب، پرها خیس نشود و پرنده پس از خارج شدن از آب سنگین نشود.
نظرات کاربران
UserName