گنجشک درختی زیبا
گُنْجــِشْکْ به پرندگان خانوادهٔ گنجشکیان گفته میشود که خود در راستهٔ گنجشکسانان میگنجند. گنجشک خانگی معروفترین گونهٔ گنجشک است که در تعداد بسیار زیاد در تمامی قارههای جهان و عمدتأ در مناطق شهری زندگی میکند. گنجشکها را نزدیکترین حیوان وحشی به انسان توصیف میکنند. گنجشک پرندهای است کوچک با منقار کلفت و مخروطی و پاهای نسبتاً کوتاه که اغلب پر و بال رنگارنگ ندارد. گنجشکان بیشتر بصورت اجتماعی بسر میبرند و بطور دستجمعی زاد و ولد میکنند. پروازی نیرومند دارند. در بیشتر گونهها نر و ماده از لحاظ شکل تفاوت دارند. در سوراخهای درختان، شکاف دیوار و صخرهها لانه میسازند. بیشتر از دانهها و مواد گیاهی و گاه جانوری تغذیه میکنند.
نظرات کاربران
UserName