قوی سر سیاه زیبا در برف
قوها مانند دیگر اعضای خانواده اردکیان گیاهخوار هستند و در طول زندگی به طور معمول تکهمسر هستند. این پرندگان در حالت کلی آرام هستند و تنها در صورت نزدیک شدن مهاجمان در هنگام نگهداری از جوجههایشان به شدت خشن میشوند. به دلیل وفاداری زوجها به هم در میان قوها، این پرنده در داستانها و افسانههای اروپایی جایگاه ویژهای دارد.
نظرات کاربران
UserName