تلیله
تلیله نام سردهای (جنسی) است از پرندگان مهاجر که در مناطق قطبی زاد و ولد میکنند.
نظرات کاربران
UserName